DARMOWA WYSYŁKA

Promocja - wszystkie zamówienia wysyłamy bez opłat za transport

Wybierz kategorie zdjęć

Wyszukaj zdjęcie

Wgraj własne zdjęcie

Zapraszamy do kontaktu

4WP GAMAR studiotapet.pl
ul. Wojska Polskiego 4
85-171 Bydgoszcz
tel +48 52 344 48 53


www.studiotapet.pl

www.fototapetybydgoszcz.pl


e-mail: sklep@studiotapet.pl 

 

Informacje dodatkowe:

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://studiotapet.fototapetyxl.pl prowadzony jest przez Roberta Durek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GAMAR wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod nr 15177 dnia 08.10.1990r, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wojska Polskiego 4, 85-171 Bydgoszcz NIP PL5540389375, REGON 090011953, adres poczty elektronicznej: sklep@studiotapet.pl, numer telefonu: (+48) 52 3444853.

2.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: pisemnie na adres: Studio Tapet GAMAR ul. Wojska Polskiego 4, 85-171 Bydgoszcz, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@studiotapet.pl.

3.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.

a.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

b. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

- Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

Formularz kontaktowy

Brak produktów

  • Suma0.00 zł
Schowek